Privacy Policy

Policy och information om personuppgifter på Underbaraclaras sociala kanaler samt därmed förenlig verksamhet i Underbaraclara AB.

All behandling av personuppgifter från Underbaraclara.se sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

English translation – Privacy policy

All processing of personal data from Underbaraclara.se takes place in accordance with applicable privacy laws. As of 25 May 2018, the so-called Data Protection Ordinance (GDPR) applies within the EU / EEA.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Underbaraclara AB, Östra vägen 27, 922 94, Tvärålund, Sverige (nedan benämnt vi/Underbaraclara) är personuppgiftsansvarig. Underbaraclara är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy.

English translation – Responsible part

Underbaraclara AB, Östra vägen 27, 922 94, Tvärålund, Sweden (hereinafter referred to as Underbaraclara) is responsible for personal data. Underbaraclara is responsible for the processing of your personal data and within the framework of and in accordance with the principles set forth in this privacy policy.

2. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Underbaraclara samlar in och sparar de personuppgifter som du själv har uppgett till oss i bloggens kommentarsfält, vid registrering av Underbaraclaras epostutskick, deltagande i konsumenttävlingar, enkätundersökningar, vid bokning och fakturahantering av kommersiella samarbeten, praktikplatsansökningar eller annan information som du lämnar till oss i korrespondans via mail eller i kommentarsfältet på bloggen, instagram / FB / Underbaraclaras sociala kanaler.

Genom att själv frivilligt registrera dina personuppgifter (namn och ev. epost samt URL) i kommentarsfältet på Underbaraclara.se samtycker du enligt GDPR till lagring av dessa i bloggens arkiv. All inkommande datakommunikation från kommentarsfältet lagras i bloggens arkiv, inklusive IP-adresser och annan metadata. Detta för att vid särskilt allvarliga eller återupprepade överträdelser mot Underbaraclaras kommentarsregler kan ett IP-nummer komma att blockeras / spärras för fortsatt kommentering. Olagliga inlägg kommer att polisanmälas och då kan IP-numret vara ett bevismaterial.

Genom att samtycka till Underbaraclaras cookie-policy (medgivande i popup-ruta på bloggen) samtycker du till att affiliatebolagen Underbaraclara samarbetar med samlar in metadata från inkommande och utgående trafik på Underbaraclara.se;

– IPaddress

– Datum och tid för trafik och transaktioner

– Tidszon från Greenwich Mean Time (GMT)

– Content of the request (specific page)

– Access status / HTTP status code

– Quantity of data transferred in each case

– Webbsidan och URL som trafiken kommer från

– Browser

– Operativsystem och interface

– Språk och version av browserns mjukvara

SYFTET MED COOKIES

– Att tillhandahålla och skräddarsy annonsformaten till Underbaraclaras annonsörer

-Övervaka och analysera trafik och statistik från bloggen

– Förbättra innehållet och öka Underbaraclaras funktionalitet och användarvänlighet

LÄNKAR TILL ANDRA SIDOR

När du besöker Underbaraclaras webbplatser eller sociala nätverk kan du bli länkad till andra webbplatser där personuppgifterna som samlas in ligger utanför vår kontroll. Den andra webbplatsens policy gäller för de personuppgifter som erhållits från dig på den webbplatsen.

English translation – Collection of personal data

Underbaraclara collects and saves the personal information that you have provided to us in the blog’s comments field, when sending Underbaraclara email messages, participating in consumer contests, surveys, bookings and invoice handling of commercial collaborations, internship applications or other information you provide to us in correspondence via mail or in the comment field on the blog, instagram / FB / Underbaraclara social channels.

By voluntarily registering your personal information (name and e-mail as well as URL) in the comments field on Underbaraclara.se, you agree, according to GDPR, to the storage of these in the archive of the blog until further. All incoming data communication from the comment field is stored in the blog’s archive, including IP addresses and other metadata. This is because in case of serious or repeated violations of Underbaraclara’s commentary rules, an IP number may be blocked / blocked for further comment. Illegal posts will be reported to police and then the IP number can be a proof.

By accepting Underbaraclaras cookiepolicy (pop-up concent) you have allowed The Affiliate companies Underbaraclara collaborates with to collect metadata from incoming and outgoing traffic on Underbaraclara.se;

– IPaddress

– Date and time of the enquiry

– Time zone difference from Greenwich Mean Time (GMT)

– Content of the request (specific page)

– Access status / HTTP status code

– Quantity of data transferred in each case

– The website from which the request comes

– Browser

– Operating system and its interface

– Language and version of the browser software

PURPOSE OF COOKIES

Providing and tailoring our service to Underbaraclaras advertisers

Monitor and analyze traffic and statistics from the blog

Improve content and increase our service’s functionality and user-friendliness

LINKS TO OTHER SITES

When visiting Underbaraclaras websites or social networks you may be directed to other websites where the personal data collected is outside of our control. The policy of the other website will apply for the personal data obtained from you on that website.

3. INFORMATION FRÅN ANDRA KÄLLOR

För de företag och privatpersoner som bedriver enskild firma som samarbetar med Underbaraclara AB kan vi komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig eller ditt företag från tredje part, såsom säljarföretag och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

English translation – Information from other sources

For the companies and individuals who engage in an individual company that cooperates with Underbaraclara AB, we may obtain or collect additional information about you or your third-party company, such as sales companies and data providers, and add it to our information about you. This may include credit information and other information from credit reporting companies to the extent permitted by law.

4. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRING

Underbaraclara lämnar inte ut dina personuppgifter eller din epostadress till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke. Läs mer om vår cookiepolicy här.

English translation – Use of personal data for marketing purposes

Underbaraclara does not sell or disclose your personal information or email address to third parties for promotional purposes without your consent. Read more about our cookie policy here.

5. AVSLUTA ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Om du vill radera en specifik kommentar du tidigare skrivit på Underbaraclara.se eller den information som ev. finns lagrad om dig kan du kontakta oss via mail. Om du vill avsluta din prenumeration på Underbaraclaras nyhetsbrev gör du det genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” längst ner i något av våra nyhetsbrev. Läs mer om hur du kan avregistrera dig från cookies här.

English translation – Terminate the use of personal data for marketing purposes

If you want to delete a specific comment you previously wrote on Underbaraclara.se or the information as ev. If you are stored, you can contact us by email. If you want to unsubscribe from the Underbaraclaras newsletter, click on ”End Subscription” at the bottom of any of our newsletters. Read more about how you can block cookies on your computer here.

6. DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan i följande fall komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

– Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom, men inte begränsat till; affiliateprovision, annonshantering, bokföringsarbete, fakturaindrivning, och drift av webbplatsen, hosting etc).

– Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om uteblivna betalningar, eller andra överträdelser som kan framgå vid kreditupplysning. Detta sker i så fall i den utsträckning det tillåts enligt lag.

– Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen.

English translation – Sharing of personal data

In the following cases, Underbaraclara may share your personal information with:

– Subcontractors that help us conduct the business (such as, but not limited to, affiliatecompanies, advertising/banners, accounting, billing, and website operation, hosting, etc.).

– Credit reporting companies for which we can report information about missing payments, or other violations that may appear in credit reporting. If so, this will be done to the extent permitted by law.

– Supervisory authority, police authority, or other competent third party, to answer questions in connection with a criminal investigation. In this case, to the extent permitted by applicable law, we will disclose such information as is relevant and necessary for the investigation.

7. SKYDD & SÄKERHETSÅTGÄRDER KRING PERSONUPPGIFTER

Vi sparar och behandlar i huvudsak personuppgifter (namn och epostadress) via

– Underbaraclaras bloggplattform.

– De nyhetsutskick som görs via Mailchimp lagras i deras databas

– All faktureringshantering sker via Grant Thornton Sweden AB samt det vid tiden aktuella epostprogram som används.

– De Affiliate marketing företag som Underbaraclara samarbetar med är ProAd Sweden AB.

Dessa underleverantörer bistår med relevant skydd och säkerhetsåtgärder för dataintrång.

English translation – Protection and security measures concerning personal data

We mainly store and process personal data (name and email address) via

– Underbaraclara’s blog platform.

– The news releases made by Mailchimp are stored in their database

– All billing management is done via Grant Thornton Sweden AB as well as the currently used email program used.

– The Affiliate marketing companies that Underbaraclara collaborates with are ProAd Sweden AB.

These subcontractors assist Underbaraclara with relevant data protection protection and security measures.

8. DINA RÄTTIGHETER

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES kan du kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dina rättigheter kring personuppgiftshantering.

Denna policy gäller fr.o.m. den 25 maj 2018 och är giltig tillsvidare.

English translation – Your rights

Subject to the limitations of data protection legislation in the EES, you may contact us if you wish to apply any or all of your rights regarding personal data management.

This policy applies to on May 25, 2018 and is valid at last.

Sök på underbaraclaras.se

Kundtjänst

Har du frågor kring din order eller något annat som berör min butik, vänligen hör av dig till:

Eller använd formuläret nedan.